Skip to content

Wielkość guza nowotworowego, nadmierna diagnoza i skuteczność skriningu mammograficznego ad 5

7 miesięcy ago

245 words

Udział badań przesiewowych został przybliżony poprzez zastosowanie zmniejszenia częstości występowania w zależności od wielkości, do stałej liczby przypadków śmiertelnych. Aby zbadać wpływ badania przesiewowego zarówno przed poprawą terapii, jak i po niej, wykonaliśmy ostatnie obliczenia dwukrotnie, w zależności od przypadku śmiertelności związanej ze starszą terapią (1975-1979) oraz częstością związaną z nowszą terapią (2000-2002). Wyniki
Rozkład wielkości guza i częstość występowania wielkości
Ryc. 2. Rycina 2. Dystrybucja wielkości guza nowotworowego u noworodków i ich rozmiar u kobiet w wieku 40 lat lub starszych w Stanach Zjednoczonych, 1975-2012.Opis A pokazuje przesunięcie w rozkładzie wielkości guzów piersi w czasie. Wartości procentowe po lewej stronie panelu przedstawiają rozkład wielkości w okresie od 1975 r. Do 1979 r. (Przed powszechnym stosowaniem badań mammograficznych), a te po prawej stronie oznaczają okres od 2008 r. Do 2012 r. Większe guzy przedstawiono w odcieniach czerwone i mniejsze guzy w odcieniach niebieskiego. Procenty mogą nie sumować się do 100 z powodu zaokrąglenia. Panel B pokazuje zależne od wielkości zapadalności na raka piersi na 100 000 kobiet.
Przesunięcie w rozkładzie wielkości guzów piersi związane z powszechnym stosowaniem mammografii przesiewowej przedstawiono na rycinie 2A. Chociaż w okresie poprzedzającym nadejście badań przesiewowych dominowały duże guzy, po jego wdrożeniu przeważały małe guzy. Od 1975 do 2012 r. Odsetek małych guzów piersi (guzów inwazyjnych o wielkości <2 cm lub raków in situ) wzrósł z 36% do 68%, a odsetek dużych guzów (guzy inwazyjne o wartości .2 cm) zmniejszył się z 64 % do 32%.
Tabela 1. Tabela 1. Zmiana częstości występowania raka piersi u kobiet w wieku 40 lat lub starszych po wprowadzeniu mammografii przesiewowej. Jednak zmiana rozkładu wielkości była mniejsza w wyniku znacznego zmniejszenia częstości występowania dużych guzy i więcej w wyniku znacznego zwiększenia wykrywania małych guzów (Figura 2B). Niemniej jednak zaobserwowano niewielki spadek częstości występowania dużych guzów. Zmiany w częstości występowania raka piersi po wprowadzeniu mammografii przesiewowej przedstawiono w tabeli 1. Częstość występowania dużych guzów zmniejszyła się o 30 przypadków raka na 100 000 kobiet (z 145 do 115 przypadków raka na 100 000 kobiet), oraz Częstość występowania małych guzów wzrosła o 162 przypadki raka na 100 000 kobiet (z 82 do 244 przypadków raka na 100 000 kobiet). Zakładając, że podstawowy ciężar znaczącego klinicznie raka piersi pozostał niezmieniony, dane te sugerują, że 30 przypadków raka na 100 000 kobiet miało stać się dużymi, ale zostały wykryte wcześniej, a pozostałe 132 przypadki raka na 100 000 kobiet były zdiagnozowane (tj. odjęto od 162).
Wielkość przypadku śmiertelności
Ryc. 3. Ryc. 3. Zmiana w częstości występowania Przypadki śmiertelności w poszczególnych rozmiarach. Przedstawiono dane dotyczące 10-letniego ryzyka zgonu z powodu raka piersi (wskaźnik śmiertelności) u kobiet w wieku 40 lat lub starszych z rakiem piersi leczonych przed wprowadzeniem mammografii przesiewowej (diagnoza w okresie od 1975 r. do 1979 r.) oraz w ciągu ostatnich lat, dla których dostępne było 10 lat obserwacji (diagnoza w okresie od 2000 r. do 2002 r.)
[hasła pokrewne: dp med jabłonna, triderm masc, sanatorium nad kryniczanką ]

0 thoughts on “Wielkość guza nowotworowego, nadmierna diagnoza i skuteczność skriningu mammograficznego ad 5”

Powiązane tematy z artykułem: dp med jabłonna sanatorium nad kryniczanką triderm masc