Skip to content

Warianty SLCO1B1 i miopatia indukowana przez statyny – badanie genomewidów cd

7 miesięcy ago

337 words

Dane zebrano w ramach randomizowanych badań zaprojektowanych i przeprowadzonych przez Clinical Trial Service Unit, Oxford, Wielka Brytania, a genotypowanie zostało przeprowadzone przez Center National de Génotypage, Paryż. Członkowie komitetu pisarskiego przygotowali raport w imieniu grupy współpracy SEARCH (patrz Dodatek dodatkowy, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm.org) i ponoszą odpowiedzialność za kompletność, dokładność i integralność dane. Genotypowanie i sekwencjonowanie w wyszukiwarce
Badanie asocjacyjne genomewidu zostało ograniczone do 96 uczestników, u których rozwinęła się miopatia (określona jako 48 i rozpoczynająca się w 48) podczas przyjmowania 80 mg symwastatyny na dobę w ramach badania SEARCH i dla których dostępne były próbki z kożuszka leukocytarnego. Spośród pozostałych uczestników, którzy otrzymali 80 mg symwastatyny, wybrano 96 osób kontrolnych, którzy zostali dobrani pod względem płci, wieku, szacowanej szybkości filtracji kłębuszkowej oraz użycia lub nie użycia amiodaronu na początku badania. Osoby badane i kontrolne nie były powiązane; jeden podmiot, który zaklasyfikował się jako mający pozaeuropejskie pochodzenie, został wykluczony. Wielowymiarowe skalowanie macierzy odległości od DNA do osobników zostało wykorzystane do zidentyfikowania osób o potencjalnie różnym pochodzeniu lub innych wartościach odstających18; czterech uczestników zdołało zgrupować się z pozostałymi pacjentami i osobami kontrolnymi (a analiza wrażliwości została przeprowadzona z udziałem tych uczestników). Stężenie DNA mierzono za pomocą barwienia fluorescencyjnego (metoda PicoGreen, Invitrogen), a jego jakość badano za pomocą elektroforezy żelowej i amplifikacji dwóch markerów mikrosatelitarnych za pomocą reakcji polimerazy (PCR); uzyskaliśmy odpowiednie DNA od 85 pacjentów z przypadkami i 90 kontroli (patrz Tabela w Dodatku Uzupełniającym). Zastosowano Sentrix HumanHap300-Duo BeadChip (Illumina), który zawiera 318,237 SNP, 19 i 316,184 SNP (99,4%) przeszło kontrolę jakości danych (po wykluczeniu 1098 SNP, które nie zostały pomyślnie genotypowane u żadnego z uczestników, 813, których brakowało u więcej niż 10% uczestników 139, które były monomorficzne w tej populacji, i 3, które odbiegały od równowagi Hardy ego-Weinberga wśród kontroli [P <1,6 x 10-7; P <0,05 z poprawką Bonferroniego]).
Po analizie genomewidów dokonaliśmy ponownej sekwencji egzonów w obrębie SLCO1B1 u 83 pacjentów i 89 osób z grupy kontrolnej, które miały odpowiedni dostęp do DNA i zawierały dodatkowe 38 genotypowanych i 141 wariantów imputed20 (wykorzystujących HapMap CEU21 jako populację referencyjną) z niezerową częstotliwością mniejszych alleli w analiza case-control. Panel Illumina nie obejmuje zmian w CYP3A4, który jest prawdopodobnym kandydatem do miopatii indukowanej statyną, 3 więc ponownie poddaliśmy ten sekwencjonowania ten gen u 54 pacjentów z przypadkami i 62 kontrole z wystarczającym DNA pozostałym i zawierał 20 genotypowanych i 11 imputowanych wariantów w analizie. . (Dalsze szczegóły są dostępne w tabeli 2 i sekcji metod w dodatkowym dodatku).
Replikacja w badaniu dotyczącym ochrony serca
Od lipca 1994 r. Do maja 1997 r. 20,536 pacjentów w Wielkiej Brytanii z istniejącą wcześniej chorobą naczyniową lub cukrzycą zostało losowo przydzielonych do grupy otrzymującej 40 mg symwastatyny dziennie lub placebo w ramach badania dotyczącego ochrony serca.22 W każdym badaniu kontrolnym ocena (po 4, 8 i 12 miesiącach, a następnie co 6 miesięcy), uczestnicy byli pytani o wszelkie nowe, niewyjaśnione bóle lub osłabienie mięśni, a następnie pobrano krew do pomiarów poziomu kinazy kreatynowej i aminotransferazy alaninowej w centralnym laboratorium
[patrz też: altermed katowice, gesia stopka, fenomed ]

0 thoughts on “Warianty SLCO1B1 i miopatia indukowana przez statyny – badanie genomewidów cd”

Powiązane tematy z artykułem: altermed katowice fenomed gesia stopka