Skip to content

Tag: dulcobis ulotka

okreznica róznicuje sie na trzy odcinki

7 miesięcy ago

194 words

Równolegle do zmian zachodzących w położeniu żołądka, występują przemieszczenia i w obrębie jelit. Pętla jelitowa pierwotna (ansa intestinalis primitiva), wierzchołkiem swym skierowana ku pępowinie (w punkcie tym odchodzi od pętli przewód pępkowo-jelitowy), wskutek nierównomiernego wzrostu cewy pokarmowej, podlega skrętowi, którego osią jest t. krezkowa przednia (a. mesenterica ant. }, Skręt ten, wynoszący w sumie 360°,…

hemoglobina

7 miesięcy ago

190 words

Pomijam tutaj pozostałe wytwory komórek, posiadające charakter –fermentów komórkowych (np. ferment heminowy Warburga). Nawiązując do tego, cośmy powiedzieli powyżej, ogniwami obwodowymi łańcucha oddechowego , poza pęcherzykami płucnymi są –hemoglobina cytochrom komórkowy i wreszcie składniki chemiczne, podlegające utlenianiu. To utlenianie wyzwala energię chemiczną ciał organicznych, przeistaczając ją w energię termiczną i mechaniczną. Układ oddechowy anatomiczny, rozpoczynający…

Jama nosowa ssaka doroslego jest podzielona

7 miesięcy ago

152 words

Jama nosowa ssaka dorosłego jest podzielona – przegrodą nosową (septum nasi) na dwie symetryczne polowy, prawą i lewą. W skład przegrody nosowej wchodzi –przegroda nosowa chrząstkowa (septum nasi cartilagineum) oraz blaszka prostopadła k. sitowej (lamina perpendicularis ossis. ethmoidalis). Do jam nosowych ,prowadzą – nozdrza (nares), umieszczone na -wierzchołku (apex)-nosa zewnętrznego (nasus externus).

Jama nosowa

7 miesięcy ago

147 words

Jama nosowa oraz przewody ujściowe (meatus terminales) kończą się w tyle – nozdrzami tylnymi (choanae), otwierającymi się do części nosowej gardzieli (epipharyn). Pod względem czuciowym (ale nieswoistym) śluzówka nosowa jest unerwiona przez drugą gałąź n. trójdzielnego. W śluzówce tej powstaje wiele odruchów, z których najbardziej rzucający się w oczy jest – odruch kichania. Powietrze wdychane,…

Krtan

7 miesięcy ago

227 words

Krtań (larynx), Jeżeli jama nosowa została włączona w obrąb układu oddechowego w sposób wtórny. i niejako epizodycznie, a jama gardłowa była i pozostała ośrodkiem wielu •możliwości (p. narządy skrzelopochodne), to krtań można uważać za pierwszy odcinek układu oddechowego, posiadający już od zarania charakter swoisty i wyraźnie zarysowany. Jest ona nie tylko narządem , lecz również,…

Rozwidlenie tchawicze w klatce piersiowej

7 miesięcy ago

200 words

Rozwidlenie tchawicze w klatce piersiowej następuje na poziomie l V albo V przestrzeni międzyżebrowej. U parzystokopytowców tuż przed rozwidleniem odchodzi od tchawicy dodatkowe – oskrzele nadtętnicze (bronchus epartenalis), kierujące się do płata szczytowego płuca prawego. Ściana tchawicy jest zbudowana niejednolicie. Należy . w niej rozróżnić: szeroką część brzusznoboczną – część chrząstową (pars cartilaginea) i wąską…

Chemioterapia z radioterapią

7 miesięcy ago

584 words

Chemioterapia z radioterapią jest skuteczna w kontrolowaniu chłoniaka Hodgkina w stadium IA lub IIA u 90% pacjentów, ale wiąże się z późnym zgonem związanym z leczeniem. Sama chemioterapia może poprawić przeżywalność, ponieważ wiąże się z mniejszą liczbą późnych zgonów. Metody Losowo przydzielono 405 pacjentów z wcześniej nieleczonym chłoniakiem nieziarniczym Hodgkina w stadium IA lub IIA…

Zakrzep żylny i zawał mięśnia sercowego z antykoncepcją hormonalną AD 9

7 miesięcy ago

380 words

W przypadku wkładki uwalniającej lewonorgestrel uzyskaliśmy informacje tylko o datach, w których kobiety otrzymały wkładkę domaciczną. Chociaż ta wkładka ma ważny okres 5 lat, wiele kobiet usunęło ją przed datą wygaśnięcia. Z powodu tej niepewności, po 3 latach ocenzurowaliśmy dane dotyczące kobiet z wkładką uwalniającą lewonorgestrel po 3 latach, chyba że przed tą datą wypełniono…

Chemioterapia z radioterapią AD 8

7 miesięcy ago

466 words

Dyskusja Strategia leczenia pacjentów z chłoniakiem Hodgkina w stadium IA lub IIA z samą chemioterapią jest kontrowersyjna. W czterech raportach z randomizowanych badań porównujących ABVD lub podobną chemioterapię z terapią skojarzoną (chemioterapia i radioterapia), jedynie wstępny raport z wyników z próby HD.6 wynikał rozmiar próbki, który był wystarczająco duży, aby wykryć różnicę w kontroli choroby,…

Wirus Zika związany z małogłowiem ad 5

7 miesięcy ago

495 words

Jądra podkorowe były dość dobrze rozwinięte (ryc. 1C i 1D). Mimo pewnej autolizy badanie mikroskopowe ujawniło odpowiednią cytoarchitekturę mózgu płodu. Najważniejszymi cechami histopatologicznymi były wieloogniskowe kolekcje włóknistych, ziarnistych i zwapnień w kształcie neuronów w korze i podkorowej istocie białej z ogniskowym zaangażowaniem całej wstążki korowej, sporadycznie związane z przemieszczeniem korowym (Figura 2A i 2B). Rozproszona…