Skip to content

Tag: amika wrzesnia

W krezce jelitowej przebiega krezkowa przednia

7 miesięcy ago

172 words

W skutek niepomiernego rozrostu jelita cienkiego krezka jelitowa (mesenterium) wydłuża się znacznie swym –brzegiem jelitowym (marga intestinalis), brzeg zaś przytwierdzający ją do ściany grzbietowej jamy brzusznej czyli – nasada krezkowa (radix mesenterii) nie wykazuje większych zmian wzrostu. Należy tutaj zaznaczyć, że wspomniana nasada krezkowa obfituje w ciałka czuciowe, co tłumaczy bóle przy ciągnieniu jej w…

okreznica róznicuje sie na trzy odcinki

7 miesięcy ago

194 words

Równolegle do zmian zachodzących w położeniu żołądka, występują przemieszczenia i w obrębie jelit. Pętla jelitowa pierwotna (ansa intestinalis primitiva), wierzchołkiem swym skierowana ku pępowinie (w punkcie tym odchodzi od pętli przewód pępkowo-jelitowy), wskutek nierównomiernego wzrostu cewy pokarmowej, podlega skrętowi, którego osią jest t. krezkowa przednia (a. mesenterica ant. }, Skręt ten, wynoszący w sumie 360°,…

powierzchnia chlonna worków plucnych

7 miesięcy ago

175 words

Następnie końce skrzeli ulegają wzdęciu, tworząc –worki płucne (sacci pulmonales}, usiane miseczkowatymi wgłębieniami, zwanymi – pęcherzykami oddechowymi lub płucnymi (alveoli), Jest rzeczą zrozumiałą, że w tych warunkach – powierzchnia chłonna worków płucnych jest nader ograniczona, co ze swej strony ogranicza wymianę gazową. Tak się mniej więcej przedstawia układ oddechowy płazów dorosłych. W miarę zwiększania się…

Chrzastki te sa umieszczone w scianie górnej i przysrodkowej nozdrzy

7 miesięcy ago

208 words

Obydwie chrząstki bądź stykają się ze sobą swymi krawędziami wolnymi (Canidae, Suidae), bądź pozostaje między nimi pewna przestrzeń wypełniona –blaszką błoniastą (lamina membranacea). Ten ostatni przypadek spotykamy u przeżuwaczy, a zwłaszcza u koniowatych. Powyższy zrąb chrząstkowy bywa często uzupełniany –chrząstkami dodatkowymi (cartt, accessoria). Do tego typu chrząstek należą -chrząstki skrzydłowate (cartilagines alares) u koniowatych. Chrząstki…

Obydwie czesci razem wziete nosza nazwe – glosni

7 miesięcy ago

202 words

Obydwie części razem wzięte noszą nazwę – głośni (glottis). Powyżej fałdów głosowych napotykamy słabiej rozwinięte i mniej wnikające do wnętrza krtani – fałdy kieszonkowe (plicae ventriculares) o niewyjaśnionym znaczeniu. Między fałdem głosowym i fałdem kieszonkowym widnieje mniej lub więcej głęboki zachyłek jamy krtaniowej. tzw. zachyłek kieszonkowy Morgagniego (ventriculus laryngis Molgagnii) .

Chemioterapia z radioterapią AD 5

7 miesięcy ago

377 words

Szacowana mediana czasu obserwacji wynosiła 12 lat. Zakończono procesy przeglądania danych i rozwiązywania zapytań, a baza danych została zablokowana 15 lipca 2011 r. Wyniki Pacjenci Szczegółowy opis charakterystyki pacjentów i leczenia, które otrzymali, został opublikowany poprzednio14 i jest również podany w dodatkowym dodatku. W okresie od stycznia 1994 r.

Chemioterapia z radioterapią AD 10

7 miesięcy ago

290 words

Wyniki pokazują, że poprawa długoterminowego przeżycia jest mniej zależna niż wcześniej zakładano na dalsze zmniejszanie liczby zgonów z powodu postępującego chłoniaka Hodgkina, a zamiast tego podkreśla potrzebę leczenia, które nie doprowadzi do śmierci z powodu skutków późnego leczenia. Dlatego punkty końcowe próby powinny zostać na nowo zdefiniowane, aby uchwycić znaczenie zgonów z przyczyn innych niż…

Obniżenie stężenia cholesterolu u pacjentów z ryzykiem pośrednim bez choroby sercowo-naczyniowej ad

7 miesięcy ago

526 words

Proces miał strukturę czynnikową 2 na 2. W badaniu oceniano obniżenie poziomu cholesterolu z rozuwastatyną w dawce 10 mg na dobę, obniżenie ciśnienia krwi kandesartanem w dawce 16 mg na dobę oraz hydrochlorotiazyd w dawce 12,5 mg na dobę, oraz połączenie obu interwencji w celu zapobiegania zdarzeń sercowo-naczyniowych wśród osób, które nie chorowały na układ…

Ciśnienie krwi i obniżanie cholesterolu u osób bez chorób układu sercowo-naczyniowego ad

7 miesięcy ago

533 words

Niniejsze sprawozdanie koncentruje się na skuteczności i bezpieczeństwie połączenia obniżenia cholesterolu LDL i obniżenia ciśnienia krwi w porównaniu z placebo. Metody Projekt testowy i nadzór Badanie Heart Precomes Prevention Evaluation (HOPE) -3 to wieloośrodkowe, długoterminowe, międzynarodowe, podwójnie ślepe, randomizowane, kontrolowane placebo badanie z zastosowaniem schematu czynnikowego 2 na 2. Ocenialiśmy obniżenie cholesterolu za pomocą rozuwastatyny…