Skip to content

Chemioterapia z radioterapią AD 6

2 miesiące ago

428 words

W grupie ABVD występowała mniejsza szybkość uwolnienia od postępu choroby niż w grupie radioterapii (12-letnie szacunki, 87% vs. 92%, współczynnik ryzyka progresji choroby, 1,91, 95% CI, 0,99 do 3,69; P = 0,05); nie stwierdzono istotnych różnic w odsetku przeżycia wolnego od zdarzeń (12-letnie szacunki, 85% vs. 80%, współczynnik ryzyka dla zdarzenia, 0,88, 95% CI, 0,54…

Chemioterapia z radioterapią AD 5

2 miesiące ago

377 words

Szacowana mediana czasu obserwacji wynosiła 12 lat. Zakończono procesy przeglądania danych i rozwiązywania zapytań, a baza danych została zablokowana 15 lipca 2011 r. Wyniki Pacjenci Szczegółowy opis charakterystyki pacjentów i leczenia, które otrzymali, został opublikowany poprzednio14 i jest również podany w dodatkowym dodatku. W okresie od stycznia 1994 r.

Chemioterapia z radioterapią AD 4

2 miesiące ago

413 words

Wszystkie wyniki są oparte na dwustronnych testach. Oszacowaliśmy, że przyjmując 80% w przypadku 12-letniego przeżycia w grupie radioterapii, musielibyśmy zapisać 450 pacjentów w ciągu 7,5 roku i podążać za pacjentami przez kolejne 7 lat, aby zaobserwować 56 zgonów; badanie miałoby wtedy 80% mocy do wykrycia 10% różnicy między dwiema grupami, przy dwustronnym poziomie alfa równym…

Chemioterapia z radioterapią AD 3

2 miesiące ago

470 words

Docelowe objętości promieniowania obejmowały wszystkie supradiofragmatyczne obszary węzłów chłonnych (pole płaszcza), śledzionę i paraaortyczne węzły chłonne. Radioterapię prowadzono za pomocą akceleratora liniowego do równoległych przeciwległych pól do dawki środkowej wynoszącej 35 Gy w 20 dziennych frakcjach. Pacjenci w grupie wyłącznie ABVD, zarówno ci z korzystnym profilem ryzyka, jak i tymi o niekorzystnym profilu ryzyka, otrzymali…

Leczenie w celu zmniejszenia nietrzymania moczu po naprawie pochwy AD 2

2 miesiące ago

503 words

Niedawno naprawy wypadania pochwy były w coraz większym stopniu przeprowadzane przezprzewieńcowo, a stawy śródręczne w znacznym stopniu zastąpiły zawiesiny w szyjce pęcherza. Ekstrapolacja na podstawie danych z badań CARE wykazała, że wielu chirurgów profilaktycznie wkłada współistniejący środkowy nosidło u wszystkich kobiet kontynentu poddanych zabiegowi chirurgii pochwy 4; inne wykonują tę dodatkową procedurę wybiórczo, u kobiet,…

Leczenie w celu zmniejszenia nietrzymania moczu po naprawie pochwy

2 miesiące ago

166 words

Kobiety bez wysiłkowego nietrzymania moczu poddawane chirurgii pochwy na wypadnięcie narządów miednicy są zagrożone pooperacyjnym nietrzymaniem moczu. Zawiesie środkowe może zostać umieszczone w czasie naprawy wypadnięcia, aby zmniejszyć to ryzyko. Metody Przeprowadziliśmy wieloośrodkowe badanie z udziałem kobiet bez objawów wysiłkowego nietrzymania moczu oraz z wypadaniem przednim (z etapu 2 lub wyższym w badaniu systemu oceny…

Chemioterapia z radioterapią AD 10

2 miesiące ago

290 words

Wyniki pokazują, że poprawa długoterminowego przeżycia jest mniej zależna niż wcześniej zakładano na dalsze zmniejszanie liczby zgonów z powodu postępującego chłoniaka Hodgkina, a zamiast tego podkreśla potrzebę leczenia, które nie doprowadzi do śmierci z powodu skutków późnego leczenia. Dlatego punkty końcowe próby powinny zostać na nowo zdefiniowane, aby uchwycić znaczenie zgonów z przyczyn innych niż…

Chemioterapia z radioterapią AD 9

2 miesiące ago

458 words

Badanie przeprowadzone przez Europejską Organizację Badań i Leczenia Raka objęło pacjentów w latach 1993-1999 i ustaliło strategię skojarzonej radioterapii z chemioterapią obejmującą radioterapię w terenie jako standard opieki. Wyniki te zostały zaktualizowane w 2007,10, a przy medianie okresu obserwacji 7,7 roku, przewidywane 10-letnie wyniki w grupie leczenia skojarzonego wskazują na 97% całkowitego przeżycia i stawka…

Chemioterapia z radioterapią AD 8

2 miesiące ago

466 words

Dyskusja Strategia leczenia pacjentów z chłoniakiem Hodgkina w stadium IA lub IIA z samą chemioterapią jest kontrowersyjna. W czterech raportach z randomizowanych badań porównujących ABVD lub podobną chemioterapię z terapią skojarzoną (chemioterapia i radioterapia), jedynie wstępny raport z wyników z próby HD.6 wynikał rozmiar próbki, który był wystarczająco duży, aby wykryć różnicę w kontroli choroby,…

Obniżenie stężenia cholesterolu u pacjentów z ryzykiem pośrednim bez choroby sercowo-naczyniowej ad 5

2 miesiące ago

61 words

Poziom cholesterolu LDL (zmierzony w podpróbie uczestników opisanych w sekcji Metody) wynosił 39,6 mg na decylitr (1,02 mmol na litr) niższy w grupie rozuwastatyny niż w grupie placebo po roku, 34,7 mg na decylitr (0,90 mmol na litr) niższy po 3 latach i 29,5 mg na decylitr (0,76 mmol na litr) niższy pod koniec badania…