Skip to content

Ciśnienie krwi i obniżanie cholesterolu u osób bez chorób układu sercowo-naczyniowego czesc 4

7 miesięcy ago

492 words

Nie zaobserwowano znaczącej interakcji między dwoma leczeniami. Strategia stosowana w celu zachowania ogólnego wskaźnika błędu typu I wynoszącego 5% dla całego okresu próbnego została opisana w dodatkowym dodatku; na podstawie tej strategii przyjęto nominalną wartość P mniejszą niż 0,05 w celu przetestowania wyników obu badań w porównaniu do grupy złożonej terapii skojarzonej z grupą podwójnie placebo u 6348 uczestników badania włączonych do tych dwóch grup. Wstępnie analizowane podgrupy oparte na hipotezach przeprowadzono zgodnie z trzecimi wartościami ryzyka podstawowego (określanego przez Wynik ryzyka INTERHEART), 12 skurczowego ciśnienia krwi i stężenia cholesterolu LDL (z wartościami P dla trendu). Przeprowadzono analizę powtarzających się zdarzeń post hoc13, aby opisać wpływ na ryzyko wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych. Wyniki
Uczestnicy testów i działania następcze
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka 12705 uczestników badania profilaktyki dotyczącej wyników leczenia serca-3 na poziomie wyjściowym. W sumie 12705 uczestników, którzy przestrzegali schematu leczenia i nie mieli niedopuszczalnego poziomu zdarzeń niepożądanych podczas okresu dociekania randomizacja. Spośród nich 3180 zostało przydzielonych do kandesartanu-hydrochlorotiazydu z rozuwastatyną (leczenie skojarzone), 3181 do rozuwastatyny z placebo, 3176 do kandesartanu-hydrochlorotiazydu z placebo i 3168 do placebo plus placebo (ryc. S3 w dodatku uzupełniającym). Wyjściową charakterystykę przedstawiono w tabeli 1. Średni wiek uczestników wynosił 65,7 lat, a 46,2% uczestników stanowiły kobiety. Średnie skurczowe ciśnienie krwi wynosiło 138,1 mm Hg, a średni poziom cholesterolu LDL wynosił 127,8 mg na decylitr (3,3 mmol na litr). Mediana okresu obserwacji wyniosła 5,6 lat. Pod koniec badania stan istotności był dostępny dla 12,587 uczestników (99,1%).
Spójność z narkotykami próbnymi
Wśród uczestników, którzy zostali przydzieleni do otrzymywania kandesartanu-hydrochlorotiazydu i rosuwastatyny, 83,6% przyjmowało oba leki próbne w wieku 2 lat, a 74,6% przyjmowało je oba na końcu badania; odpowiadające stawki w grupie podwójnie placebo wynosiły 83,3% i 71,8% (tabela S5 w dodatkowym dodatku). W grupie leczenia skojarzonego dodatkowe 1,6% przyjmowało rozuwastatynę dopiero po 2 latach, a 2,9% przyjmowało rozuwastatynę dopiero pod koniec badania; dodatkowe 1,4% i 1,5% przyjmowało candesartan-hydrochlorotiazyd tylko podczas odpowiednich wizyt. W grupie podwójnie placebo 1,2% uczestników przyjmowało placebo rosuvastatin tylko w 2 lata, a 1,6% przyjmowało placebo rosuvastatin tylko pod koniec badania; 1,9% i 3,5% uczestników przyjmowało placebo kandesartan-hydrochlorotiazyd tylko w dwóch punktach czasowych. Stosowanie leków otwartych i nektarowych przedstawiono w Tabeli S5 w Dodatku Uzupełniającym.
Ciśnienie krwi i poziomy lipidów
Ryc. 1. Ryc. 1. Poziomy skurczowego ciśnienia krwi i lipoprotein o niskiej gęstości (LDL), według grupy próbnej. Terapia skojarzona to kandesartan-hydrochlorotiazyd (HCTZ) z rozuwastatyną. Aby przeliczyć wartości dla cholesterolu LDL na milimole na litr, pomnóż przez 0,0259. I słupki reprezentują 95% przedziały ufności.
Średnio w trakcie badania średnie skurczowe ciśnienie krwi było niższe o 6,2 mm Hg w grupie leczonej skojarzonej niż w grupie z podwójną placebo, średnie rozkurczowe ciśnienie krwi było niższe o 3,2 mm Hg, a średnie stężenie LDL poziom cholesterolu był niższy o 33,7 mg na decylitr (0,87 mmol na litr) (rysunek 1) (p <0,001 dla wszystkich porównań) [patrz też: amika wrzesnia, błędnik sitowy, medikon grodzisk ]

0 thoughts on “Ciśnienie krwi i obniżanie cholesterolu u osób bez chorób układu sercowo-naczyniowego czesc 4”

Powiązane tematy z artykułem: amika wrzesnia błędnik sitowy medikon grodzisk