Skip to content

Chemioterapia z radioterapią AD 6

7 miesięcy ago

428 words

W grupie ABVD występowała mniejsza szybkość uwolnienia od postępu choroby niż w grupie radioterapii (12-letnie szacunki, 87% vs. 92%, współczynnik ryzyka progresji choroby, 1,91, 95% CI, 0,99 do 3,69; P = 0,05); nie stwierdzono istotnych różnic w odsetku przeżycia wolnego od zdarzeń (12-letnie szacunki, 85% vs. 80%, współczynnik ryzyka dla zdarzenia, 0,88, 95% CI, 0,54 do 1,43, P = 0,60). Analizy wrażliwości obejmowały analizę danych pochodzących z prawdziwej populacji, która miała zamiar leczyć (tj. Wszystkich pacjentów poddanych randomizacji) oraz analizę obejmującą dane otrzymane między kliniczną datą odcięcia a datą zablokowania bazy danych; wyniki obu analiz były solidne i dały wyniki podobne do wyników analizy głównej (patrz Tabela 4 i Tabela 5 w Dodatku Uzupełniającym). Rycina 2. Rycina 2. Szacunki Kaplan-Meier dotyczące całkowitego przeżycia i wolnej od progresji choroby wśród pacjentów o niekorzystnym profilu ryzyka. Pacjenci z niekorzystnymi cechami klinicznymi zostali losowo przydzieleni do otrzymywania samego ABVD lub do leczenia skojarzonego dwoma cyklami ABVD i subtotalną radioterapią węzłową. Po 12 latach wskaźnik całkowitego czasu przeżycia (panel A) wyniósł 92% wśród pacjentów, którzy otrzymali tylko ABVD w porównaniu z 81% wśród pacjentów, którzy otrzymali leczenie skojarzone, a stopa odstępu od progresji choroby (panel B) wyniosła 86% i 94% w obu grupach.
Wykonano analizy podzbioru w celu oceny wyników zgodnie z profilem ryzyka (tabela i wykres 2). Wśród pacjentów o korzystnym profilu ryzyka, nie wykryto żadnych znaczących różnic, w odniesieniu do jakiegokolwiek wyniku, pomiędzy pacjentami losowo przydzielonymi do subtotalnej radioterapii węzłowej i tymi przypisanymi wyłącznie ABVD. Natomiast wśród pacjentów z niekorzystnym profilem ryzyka wyniki były podobne do tych z analizy pierwotnej. Częstość przeżycia całkowitego była większa wśród pacjentów w grupie z tylko ABVD niż u pacjentów z grupy radioterapii, którzy otrzymali subtotalną radioterapię węzłową oraz ABVD (12-letnie szacunki, 92% vs. 81%, współczynnik ryzyka zgonu przy samym ABVD, 0,47, 95% CI, 0,23 do 0,97, P = 0,04), podczas gdy szybkość uwalniania z postępu choroby była niższa w grupie wyłącznie ABVD (szacunki 12-letnie, 86% vs. 94%; dla postępu choroby, 3,23; 95% CI, 1,28 do 8,13; P = 0,006); nie zaobserwowano znaczącej różnicy między grupami w zakresie czasu przeżycia wolnego od zdarzeń (szacunki 12-letnie, 83% vs. 78%, współczynnik ryzyka dla zdarzenia, 0,91, 95% CI, 0,52 do 1,59, P = 0,74).
Analizy podzbiorów wyników przeprowadzono z pacjentami z każdej grupy stratyfikowanej zgodnie z profilem ryzyka. Wśród pacjentów losowo przydzielonych do samego ABVD wystąpił nieistotny trend w kierunku obniżenia wskaźnika całkowitego przeżycia u pacjentów o niekorzystnym profilu ryzyka niż u osób o korzystnym profilu ryzyka (12-letnie szacunki, 92% vs.
[podobne: vibin mini skutki uboczne, sklerotyzacja kości, internus pulawy ]

0 thoughts on “Chemioterapia z radioterapią AD 6”

Powiązane tematy z artykułem: internus pulawy sklerotyzacja kości vibin mini skutki uboczne